Menu Zamknij

Formularze

  1. Wniosek o wydanie zaświadczenia o korzystaniu z pomocy w poradni

Zaświadczenia wydawane są wyłącznie na pisemny wniosek rodzica dziecka (prawnego opiekuna)  lub pełnoletniego ucznia, którego dotyczy zaświadczenie.

Wypełniony wniosek można złożyć osobiście lub przesłać mailem na adres: sekretariat@mop-poradnia.pl

Zaświadczenia wydajemy w terminie 30 dni, w szczególnych sytuacjach jest możliwość skrócenia terminu do 14 dni.

Podstawa prawna: rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno- pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych ( Dz. U. 2013 poz. 199 z późn.zm.).

2. Zgłoszenie udziału w warsztacie dla nauczycieli:

3. Zgłoszenie klasy szkolnej na warsztaty profilaktyczne:

4. Zgłoszenie udziału w grupach superwizyjno-wsparciowych

Call Now Button