Menu Zamknij

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Poradni Specjalistycznej MOP w Warszawie

Poradnia Specjalistyczna MOP w Warszawie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.mop-poradnia.pl

Dokłada się starań, aby na bieżąco usuwać stwierdzane bariery na stronie internetowej.

 • Data publikacji strony internetowej: 2018-10-23
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-03-25

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą 
dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2020-12-09
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2022-03-25
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego. Skargę można złożyć pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Poradni Specjalistycznej MOP- Agnieszka Justyna Zaremba
 • Adres: ul. Boryszewska 4
  00-781 Warszawa
 • E-mail: sekretariat@mop-poradnia.pl  
 • Telefon: 22/ 646 57 25, 515 103 831

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Siedziba Poradni Specjalistycznej MOP znajduje się w samodzielnym w budynku z ogrodem przy ul. Boryszewskiej 4.

Do budynku prowadzą 2 wejścia: 1 z klatki schodowej, 1 z poziomu parteru, bez progów.

Sekretariat znajduję się w pokoju nr 1 na I piętrze

Wszystkie pomieszczenia Poradni Specjalistycznej MOP nie są w pełni dostępne dla osób z niepełnosprawnościami. Część pomieszczeń jest dostępna. W budynku nie ma windy.

Sale terapeutyczne i korytarz na parterze są dostępne dla osób na wózkach, z trudnością w poruszaniu się.

Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze.

Nie posiadamy pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Call Now Button Skip to content