Menu Zamknij

BIP: Menu podmiotowe

Przejdź do Menu Przedmiotowe


1. Władze

Organem prowadzącym poradnię jest Miasto Stołeczne Warszawa.
Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Kuratorium Oświaty w Warszawie.
P.o. dyrektora Specjalistycznej Poradni Młodzieżowy Ośrodek Profilaktyki i Psychoterapii MOP jest:  mgr Karolina Smakowska-Danis

2. Struktura organizacyjna

Organami Poradni są:

 • dyrektor
 • rada pedagogiczna

Kadra:

 • pracownicy merytoryczni:
  • psycholodzy
  • pedagodzy
 • pracownicy administracji
 • pracownicy obsługi

3. Status poradni

Specjalistyczna Poradnia Młodzieżowy Ośrodek Profilaktyki i Psychoterapii MOP w Warszawie jest jednostką organizacyjną Miasta Stołecznego Warszawy prowadzoną w formie jednostki budżetowej. Poradnia działa na podstawie:

 • Zarządzenia nr 179 Kuratora Oświaty i Wychowania z dnia 31 grudnia 1990 w sprawie powołania poradni.
 • Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz.U. 2018 poz. 1457)
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych (Dz.U. 2013 poz. 199 z późniejszymi zmianami).
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowego statutu publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej (Dz. U. 2010 nr 228 poz. 1492)
 • Statut poradni

4. Zasady funkcjonowania

Siedziba Poradni Specjalistycznej MOP 
ul. Boryszewska 4; 00-781 Warszawa
Tel. 22 646 57 25; 22 646 57 25 
e-mail: poradniamop@eduwarszawa.pl

Poradnia działa przez cały rok.
Godziny pracy sekretariatu: pon-pt 8:00-19:00, w sobotę: 9:00-13:00
Zajęcia mogą odbywać się od 8:00 do 20:00/21:00 a także w soboty w godzinach 9:00-18:00. Zgłoszenia przyjmowane są telefonicznie. Wszystkie osoby zgłaszające się są zapisywane na pierwszorazową konsultację, po której zostaje podjęta decyzja o proponowanej formie pomocy.
Poradnia Specjalistyczna MOP jest placówką publiczną i oferowana pomoc jest nieodpłatna, a korzystanie z pomocy jest dobrowolne. Poradnia udziela pomocy psychologicznej uczniom uczęszczającym do warszawskich szkół i ich rodzicom/opiekunom, a także profesjonalistom pracującym na rzecz młodzieży w placówkach oświatowych.
Poradnia Specjalistyczna MOP obejmuje swoim zasięgiem obszar M. St. Warszawy.

5. Kompetencje

Pracownicy poradni osiadają wysokie kwalifikacje psychoterapeutyczne potwierdzone ukończeniem szkół psychoterapeutycznych, certyfikatami psychoterapeutycznymi oraz superwizorskimi. Poradnia posiada duży dorobek w tworzeniu profesjonalnej pomocy psychologicznej dla młodzieży na terenie Warszawy.

6. Podmiot działalności

Informacje o przedmiocie działalności znajdują się w Statucie poradni – patrz Statut

Call Now Button Skip to content