Warszawski model wspomagania szkół i przedszkoli jako przykład systemowego rozwiązania dla obszarów metropolitalnych

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS), realizowany przez Miasto Stołeczne Warszawę w partnerstwie z Towarzystwem Amicus oraz Fundacją Humanites. Ze strony Urzędu m.st. Warszawy projekt wspierają: Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 13 oraz Poradnia Specjalistyczna Młodzieżowy Ośrodek Profilaktyki i Psychoterapii „MOP”.

Opis projektu: 

Rezultatem projektu będzie stworzenie obok istniejącej oferty doskonalenia nauczycieli, oferty równoległej dla rad pedagogicznych, służącej zwiększeniu umiejętności pracy zespołowej oraz podnoszącej jakość systemu wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli. Grupą na którą projekt oddziaływał będzie pośrednio będą uczniowie i rodzice, którzy odczują pozytywne zmiany w dydaktyczno - wychowawczej pracy placówek.

                                                                        Cele projektu: 

Cel główny:

podniesienie jakości funkcjonowania systemu doskonalenia nauczycieli w m.st. Warszawie, poprzez wprowadzenie oferty adresowanej systemowo do rad pedagogicznych polegającej na stworzeniu spójnych planów wspomagania szkół i przedszkoli w obszarach wymagających szczególnego wsparcia.

Cele szczegółowe:

  • poprawa spójności programów doskonalenia nauczycieli z potrzebami warszawskich szkół i przedszkoli, poprzez wdrożenie rocznych planów wspomagania placówki,
  • podniesienie kompetencji dyrektorów  placówek, które przystąpiły do projektu, w zakresie przeprowadzenia diagnozy potrzeb placówki w obszarze doskonalenia i zastosowania wniosków z przeprowadzonej oceny procesu doskonalenia,
  • poprawa zdiagnozowanych obszarów w szkołach i przedszkolach objętych wsparciem, dzięki dostarczeniu narzędzi zgodnych ze zdiagnozowanymi w każdej placówce potrzebami,
  • poprawa współpracy dyrektorów i nauczycieli w placówkach m.st. Warszawy poprzez organizację sieci współpracy i samokształcenia.

 

Szybki Kontakt

Poradnia Specjalistyczna "MOP"
ul. Boryszewska 4
00-781 Warszawa
tel. 515-103-831
tel. 22 646-57-25, 22 646-57-28
email: mopip[@]poczta.onet.pl