Statut Poradni

STATUT
Poradni Specjalistycznej
Młodzieżowy Ośrodek Profilaktyki i Psychoterapii
„MOP”

§1

1. Poradnia nosi nazwę: Poradnia Specjalistyczna Młodzieżowy Ośrodek Profilaktyki i Psychoterapii „MOP”, zwana dalej Poradnią Specjalistyczną MOP.
2. Poradnia Specjalistyczna „MOP” jest placówką publiczną i działa na podstawie ustawy o Systemie Oświaty z dnia 7.09.1991r. (Dz.U. z 2004 Nr 256 poz.2572 z późniejszymi zmianami).
3. Poradnia jest placówką realizującą zadania terapeutyczne, edukacyjne i profilaktyczne.
4. Siedzibą Poradni Specjalistycznej „MOP” jest lokal przy ul. Boryszewskiej 4 w Warszawie.

5. Poradnia realizuje swoje zadania również w siedzibach szkół i innych placówek oświatowych oraz ośrodkach szkoleniowo – rekreacyjnych.
6. Organem prowadzącym Poradnię jest Miasto Stołecznego Warszawa.
7. Terenem działalności Poradni jest Miasto Stołeczne Warszawa. Poradnia może objąć opieką uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych z innych powiatów województwa mazowieckiego, jeśli władze tego powiatu zawrą odpowiednie porozumienie w tej sprawie z Miastem Stołecznym Warszawa.
8. Poradnia działa w ciągu całego roku szkolnego jako placówka, w której nie przewidziane są ferie szkolne.
9. Dzienny czas pracy Poradni ustala dyrektor w uzgodnieniu z organem prowadzącym

§2

1. Podstawowym celem działania Poradni Specjalistycznej MOP jest pomoc psychologiczna i pedagogiczna młodzieży w okresie dorastania, wspieranie rodzin oraz inicjowanie zmian w środowisku społecznym młodzieży.
2. Poradnia Specjalistyczna MOP udziela pomocy psychologicznej i pedagogicznej młodzieży od 15 roku życia do 21 roku życia, o ile są uczniami gimnazjów lub szkół ponadgimnazjalnych publicznych i niepublicznych
3. Z pomocy psychologicznej i pedagogicznej Poradni Specjalistycznej MOP korzystają:
1) młodzież z zaburzeniami osobowości, zaburzeniami nastroju, zburzeniami lękowymi, zaburzeniami odżywiania;
2) młodzież zagrożona uzależnieniem od środków zmieniających świadomość, niedostosowaniem i wykluczeniem społecznym;
3) przeżywająca problemy szkolne oraz różnego typu kryzysy rozwojowe;
4) przeżywająca problemy rodzinne;
5) rodziny i opiekunowie prawni młodzieży wymienionej w ust.3 pkt 1,2,3 i 4;
6) nauczyciele i wychowawcy młodzieży wymienionej w ust.3 pkt 1,2,3 i 4.
4. Pomoc udzielana w Poradni jest nieodpłatna, a korzystanie z niej jest dobrowolne.

§3

1. Poradnia Specjalistyczna „MOP” realizuje swoje cele poprzez:
1) profilaktykę zaburzeń okresu dojrzewania;
2) terapię młodzieży od 15. roku życia oraz jej rodzin;
3) edukację i poradnictwo psychologiczno-pedagogiczne.
2. W ramach profilaktyki Poradnia Specjalistyczna „MOP”:
1) wspiera gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne w organizowaniu pomocy psychologicznej i pedagogicznej dla uczniów;
2) wypracowuje i propaguje nowe formy profilaktyki zdrowotnej i rozpowszechnia je w szkołach.
3. W ramach terapii Poradnia Specjalistyczna „MOP” prowadzi:
1) konsultacje w celu rozpoznania problemów;
2) terapię indywidualną młodzieży;
3) terapię grupową młodzieży i rodziców;
4) terapię rodzinną;
5) konsultacje specjalistyczne.
4. W ramach edukacji i poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego Poradnia Specjalistyczna „MOP”:
1) prowadzi działalność konsultacyjno-doradczą, informacyjną i psychoedukacyjną dla młodzieży, jej rodziców bądź opiekunów prawnych, nauczycieli i wychowawców;
2) opracowuje modelowe i systemowe rozwiązania w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej i upowszechnia je w formie publikacji na wszelkich rodzajach nośników medialnych;
3) współpracuje z wolontariuszami zgonie z ustawą o wolontariacie;
4) edukuje wolontariuszy w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla młodzieży.
5. W celu rozszerzenia oferty pomocy psychologicznej dla młodzieży oraz działań profilaktycznych i edukacyjnych Poradnia Specjalistyczna MOP współpracuje z innymi poradniami, instytucjami oraz organizacjami pozarządowymi.
Współpraca dotyczy w szczególności:
1) działań profilaktycznych na terenie szkół;
2) organizacji obozów terapeutycznych, rozwojowych i innych wyjazdowych form pracy z młodzieżą;
3) organizacji imprez promujących zdrowy tryb życia i zwiększających wiedzę psychologiczną młodzieży, ich opiekunów i nauczycieli;
4) prowadzenia szkoleń, warsztatów dla grup rodziców, nauczycieli, wychowawców i studentów.

§4

1. W Poradni Specjalistycznej „MOP” mogą być zatrudnieni:
1) psycholodzy;
2) pedagodzy;
3) socjolodzy;
4) lekarze;
5) inni specjaliści – odpowiednio do potrzeb pracy Poradni;
6) pracownicy administracji i obsługi.
2. Szczegółową organizację działań Poradni Specjalistycznej „MOP” w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji poradni, opracowany przez dyrektora poradni, z uwzględnieniem rocznego planu pracy oraz planu finansowego. Arkusz organizacji pracy poradni jest składany do 30 kwietnia danego roku.
3. Arkusz organizacji Poradni zatwierdza organ prowadzący Poradnię do dnia 25 maja danego roku.
4. W arkuszu organizacji pracy poradni znajduje się w szczególności: liczba pracowników Poradni, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze oraz liczba godzin zajęć przydzielonych poszczególnym pracownikom zgodnie z liczbą godzin zatwierdzonych przez organ prowadzący w arkuszu organizacji.
5. Prawa i obowiązki pracowników Poradni MOP, zasady ich zatrudniania i wynagradzania, oraz sprawy nie ujęte w statucie regulują przepisy ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela (Dz.U z 2006 nr.97, poz.674 ze zmianami) oraz Uchwała nr LII/1581/2009 Rady M. st. Warszawy z dnia 09.04.2009r.w sprawie ustalenia regulaminu dotyczącego niektórych zasad wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, szkołach i placówkach prowadzonych przez M.st. Warszawa.

§5

1. Organami Poradni Specjalistycznej „MOP” są: dyrektor i rada pedagogiczna

§6

1. Pracą Poradni Specjalistycznej „MOP” kieruje dyrektor.
2. Dyrektor reprezentuje Poradnię Specjalistyczną „MOP” na zewnątrz.
2. Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w Poradni Specjalistycznej „MOP” nauczycieli i pracowników nie będących nauczycielami.
3. Do kompetencji dyrektora należy:
1) kierowanie bieżącą działalnością Poradni;
2) sprawowanie nadzoru pedagogicznego;
3) realizowanie uchwał Rady Pedagogicznej podjętych w ramach jej kompetencji;
4) dysponowanie środkami określonymi w planie finansowym Poradni Specjalistycznej „MOP” i ponosi on odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie;
5) organizowanie administracyjnej, finansowej i gospodarczej pracy Poradni;
6) współpraca w wykonywaniu swoich zadań z Radą Pedagogiczną Poradni;
7) powoływanie w szczególnych okolicznościach z grona pracowników osoby pełniącej funkcje kierownika, z każdorazowym określeniem jego zadań i kompetencji;
8) dbanie o zapewnienie bezpieczeństwa klientom i pracownikom w czasie zajęć organizowanych przez Poradnię Specjalistyczną „MOP”;
9) współpraca ze szkołami wyższymi w organizacji praktyk pedagogiczno-psychologicznych;
10) stwarzanie warunków do działania wolontariatu w Poradni z godnie z ustawą o wolontariacie;
11) zatrudnianie i zwalnianie pracowników;
12) decydowanie w sprawach przyznawania nagród oraz nakładania kar porządkowych nauczycielom i pracownikom;
13) występowanie z wnioskami po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej w sprawie odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników Poradni Specjalistycznej „MOP”;
14) przedstawianie radzie pedagogicznej nie rzadziej niż 2 razy w roku wniosków wynikających ze sprawowania nadzoru pedagogicznego oraz informacji o działalności Poradni Specjalistycznej „MOP”.

§7

1. Dyrektor może utworzyć, za zgodą organu prowadzącego, stanowisko wicedyrektora lub stanowiska wicedyrektorów, oraz w zależności od potrzeb, inne stanowiska kierownicze.
2. Wicedyrektora i innych kierowników powołuje i odwołuje ze stanowiska dyrektor Poradni Specjalistycznej „MOP” po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej.
3. W przypadku nieobecności dyrektora Poradni Specjalistycznej „MOP” zastępuje go wicedyrektor.

§8

1. Organem kolegialnym Poradni Specjalistycznej „MOP” jest Rada Pedagogiczna.
2. Rada Pedagogiczna działa na podstawie ustalonego przez nią regulaminu działalności.
3. Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane.
4. Członkami Rady Pedagogicznej są wszyscy nauczyciele zatrudnieni w Poradni Specjalistycznej „MOP”.
5. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest dyrektor Poradni.
6. Przewodniczący prowadzi i przygotowuje zebranie Rady Pedagogicznej oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania zgodnie z regulaminem Rady.
7. Zebrania Rady Pedagogicznej są organizowane na początku roku szkolnego oraz w miarę bieżących potrzeb, co najmniej dwa razy w roku.
8. Zebrania mogą być organizowane na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny, z inicjatywy dyrektora Poradni, organu prowadzącego oraz co najmniej 1/3 członków rady pedagogicznej.

§9

1. Do kompetencji Rady Pedagogicznej należy:
1) zatwierdzanie planu pracy Poradni Specjalistycznej „MOP”.
2) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych.
3) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli Poradni Specjalistycznej „MOP”.
4) opiniowanie projektu planu finansowego Poradni Specjalistycznej „MOP”.
5) opiniowanie wniosków dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień.
6) uchwalanie zmian w statucie Poradni Specjalistycznej „MOP”.
7) występowanie z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska kierowniczego.
2. Uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków.
3. Dyrektor Poradni Specjalistycznej „MOP” wstrzymuje wykonanie uchwał niezgodnych z przepisami prawa. O wstrzymaniu uchwały niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny.
4. Osoby biorące udział w zebraniu rady pedagogicznej są zobowiązane do nieujawniania spraw poruszanych na zebraniu Rady Pedagogicznej, które mogą naruszać dobro osobiste dzieci i młodzieży oraz ich rodziców i nauczycieli, a także innych pracowników Poradni Specjalistycznej „MOP”.

§10

1. Sprawy sporne pomiędzy pracownikami Poradni mogą być rozwiązywane poprzez:
1) negocjacje stron będących w konflikcie w obecności Dyrektora Poradni;
2) negocjacje stron w obecności Rady Pedagogicznej;
3) jeżeli podjęte próby rozstrzygnięcia sporu na terenie Poradni nie dadzą rezultatu, sprawę przekazuje się do organu prowadzącego Poradnię.

§11

1. Prawa i obowiązki pracowników pedagogicznych określa ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela.
2. Do podstawowych zadań i obowiązków pracowników pedagogicznych Poradni należy:
1) prowadzenie terapii i innych zajęć psychologicznych, pedagogicznych zgodnie z zasadami rzetelności i z uwzględnieniem aktualnej wiedzy psychologicznej;
2) dokumentowanie pracy zgodnie z ustaleniami obowiązującymi w Poradni;
3) zachowanie tajemnicy zawodowej;
4) przestrzeganie ustawy o ochronie danych osobowych;
5) przestrzeganie zasad bhp i dbanie o bezpieczeństwo osób korzystających z pomocy w Poradni.
3. Do zadań pracowników administracji należy:
1) obsługa sekretariatu zgodnie z instrukcją kancelaryjną Poradni;
2) obsługa spraw kadrowych zgodnie z wyznaczonym przez dyrektora zakresem;
3) obsługa spraw finansowych zgodnie z wyznaczonym przez dyrektora zakresem;
4) inne zadania związane z bieżącą pracą administracyjno-biurową.
4. Do zadań pracowników obsługi należy w szczególności utrzymanie pomieszczeń Poradni w porządku i czystości.
5. Pracownicy Poradni mogą wykonywać inne zadania zlecone przez dyrektora.
6. Każdy pracownik Poradni otrzymuje indywidualny zakres obowiązków.

§12

1. Statut wchodzi w życie z dniem uchwalenia przez Radę Pedagogiczną.
2. Z dniem wejścia w życie niniejszego Statutu traci moc prawną dotychczas obowiązujący Statut.
3. Każda nowelizacja Statutu skutkuje tekstem ujednoliconym.

 

Szybki Kontakt

Poradnia Specjalistyczna "MOP"
ul. Boryszewska 4
00-781 Warszawa
tel. 515-103-831
tel. 22 646-57-25, 22 646-57-28
email: mopip[@]poczta.onet.pl